[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

โครงสร้างหน่วยงานสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

 

นางสาววราภรณ์  เร่งทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 นางศุภดา  ศรีพิลาศ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางกุลธิดา  ธรรมเนียบเปลี่ยน
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  


 กำกับดูแล

 กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กน.)
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (กศ.) 
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กท.)กำกับดูแล

 กลุ่มอำนวยการ (กอ.)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา (กพ.)
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ (กค.)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กต.)
เข้าชม : 1874
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th