[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 
บุคคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายเธียร  เธียรถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

 


นางสาววราภรณ์  เร่งทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 


 
 นางศุภดา  ศรีพิลาศ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กท.)


นางกุลธิดา  ธรรมเนียบเปลี่ยน
 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ (กอ.)
บุคลากรทางการศึกษา 

 

 
นางสุวรรณรัตน์  สุยะพอ
นักวิชาการศึกษา
 หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและ
กิจการพิเศษ (กค.)

 
 

 
นางสาวอัญชลี แจ่มสว่าง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กน.)
 

 
 -
นักวิชาการศึกษา

นางสาวโสภิดา พลภัคดี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

นางสาวชัฌญากานต์  ศักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
(กพ.)  

นางสาวขวัญฤทัย ดูลาสัตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
นางสาวศรินยา ชมภูพื้น
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
นางสาวรุ่งรัตน์ พิมพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี  


 
นางสาวสุภาพร พันธ์พิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี


 
 
 
นางนิศารัตน์ วิเวกหัสกัณฑ์
นักวิชาการพัสดุ
 

นางสิณัฐชญา  คงสีแย้ม
นักวิชาการพัสดุ
 

นางสาวชมนาท เสพศิริสุข
นักจัดการงานทั่วไป
  นายธีรวุฒิ สวนดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนันทวรรธน์ สมยา
 เจ้าพนักงานธุรการ
   

 
 
 
นางจุฑาพร  ประสมพงษ์
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

 
 
 
นายจักรกฤษณ์  ศรีอนุชาต
พนักงานขับรถ

 
 
 
นายสมบูรณ์ มุจรินทร์
พนักงานขับรถ

 
 
 
นายบูรพา ประสมพงษ์
พนักงานขับรถ

 

 
นายจิรวัฒน์ รอดวิหก 
พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
 
 
นายเฉลิมวุฒิ จันทรัตน์
ลูกมือช่าง
 
 
นางธนภรณ์ พรมพิทักษ์
พนักงานบริการ
 
 
นางสาวเพชรรัตน์  คงหอม
พนักงานบริการ 


เข้าชม : 16927
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th