[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 
บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายเธียร  เธียรถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

 


นางสาววราภรณ์  เร่งทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางกุลธิดา  ธรรมเนียมเปลี่ยน
 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ (กอ.)
บุคลากรทางการศึกษา 

 

 
นางสุวรรณรัตน์  สุยะพอ
นักวิชาการศึกษา
 หัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและ
กิจการพิเศษ (กค.)
 

 
นางสาวอัญชลี แจ่มสว่าง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กน.)
 
 


นางสาวศรัญญา  ผลไพร
นักวิชาการศึกษา

  
นายนันทวรรธน์  สมยา
นักวิชาการศึกษา


 

นางสาวชัฌญากานต์  ศักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้า
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
(กพ.)  
นางสาวขวัญฤทัย ดูลาสัตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
นางสาวศรินยา ชมภูพื้น
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
นางสาวรุ่งรัตน์ พิมพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

 
นางสาวสุภาพร จำปาเกตุกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวโสภิดา พลภักดี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หัวหน้า
กลุ่มงานตรวจสอบติดตามภายใน (กต.)


 

 
นางสาวนิศารัตน์ ตรีโอสถ
นักวิชาการพัสดุ


นางสิณัฐชญา  คงสีแย้ม
นักวิชาการพัสดุ 


นายธีรวุฒิ สวนดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสุพัตรา พัตตาสิงห์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสุนิสา  สิฎฐกุล
 เจ้าพนักงานธุรการ

 

 
 
 
นางอุบลวรรณ  ปัญญาฤทธิ์
พนักงานพิมพ์

 
 
 
นายจักรกฤษณ์  ศรีอนุชาต
พนักงานขับรถ

 
 
 
นายสมบูรณ์ มุจรินทร์
พนักงานขับรถ

 
 
 
นายบูรพา ประสมพงษ์
พนักงานขับรถ

 

 
นายจิรวัฒน์ รอดวิหก 
พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
 
 
นายเฉลิมวุฒิ จันทรัตน์
ลูกมือช่าง
 
 
นางธนภรณ์ พรมพิทักษ์
พนักงานบริการ
 
 
นางสาวเพชรรัตน์  คงหอม
พนักงานบริการ 


เข้าชม : 16431
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th