[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์


๑.  นายประกิต  วิเศษพานิชย์   ๑ เมษายน ๒๕๒๓   -  ๓๐ กันยายน ๒๕๒๙
 ๒. นางสาวสุมาลย์  กุศลศารทูล  ๑ ตุลาคม ๒๕๒๙   -  ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔
 ๓. นายบังอาจ  บำรุงศรี  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔   -  ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙
 ๔. นายศิลปชัย  ดวงแก้ว  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙   -  ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐
 ๕. นายมานิตย์  ติณะคัด  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐   -  ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔
 ๖. นายปรีชา  มณีรัตน์   ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔   -  ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
 ๗. นายคมกริบ  ตลับทอง  ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗    -   ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
 ๘. นายสุรพงษ์  ไชยวงศ์  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    -   ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
๙. นายนรา  เหล่าวิชยา  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕    -   ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๐. นายปัณณพงศ์  ท้าวอาจ  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  -  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑๑. นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  -  ๘ มกราคม ๒๕๖๐
๑๒. นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์  ๙ มกราคม ๒๕๖๐  -  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๓. นายเธียร เธียรถาวร   ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ -  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๓. นายจำนงค์ กล่อมแก้ว   ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ -  ปัจจุบัน


รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์


 
๑. นายบังอาจ  บำรุงศรี ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓   -  ๓๐ กันยายน ๒๕๒๙
 ๒. นายประถม  สมัครพงษ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐   -  ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒
 ๓. นายเสนอ  เพชรพลาย   ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒   -  ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
๔. นายสุรพล  อรุณรัตน์  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔   -  ๓๐ กันยายน ๒๕๓๗
๕. นายพิชิต  กฤษณพันธุ์  ๒๘ เมษายน ๒๕๓๕   -  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๑
๖. นายอารีย์  อารยะสมัครการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗   -  ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙
๗. นายสมศักดิ์  บัววัฒน์  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙   -  ๑๔ พฤศิจกายน ๒๕๔๖
๘. นางกาญจนา  บัววัฒน์  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖   -  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๙. นางสาววราภรณ์  เร่งทอง   ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐   -  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๐.นายจำนงค์ กล่อมแก้ว   ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๑.นางสาววราภรณ์  เร่งทอง  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  -  ปัจจุบัน


เข้าชม : 6526
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th