[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหกษัตริย์ไทย

จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


      โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหกษัตริย์ไทย ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินจัดโครงการโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหกษัตริย์ไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
      ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ในครั้งนี้    

เข้าชม : 227


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 13 / มิ.ย. / 2561
      การประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 9 / พ.ค. / 2561
      โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 24 / เม.ย. / 2561
      โครงการวันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 5 / เม.ย. / 2561
      โครงการขยายผลแกนนำการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 30 / มี.ค. / 2561


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th