[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อังคาร ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


       วันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุ นำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมคือ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัสดุ จำนวน 60 คน
       ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรม และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์
เข้าชม : 173


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ กศน. อำเภอตาคลี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" ยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 14 / มี.ค. / 2561
      ค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ สู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข\" 13 / ก.พ. / 2561
      โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหกษัตริย์ไทย 5 / ก.พ. / 2561
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 11 / ม.ค. / 2561
      โครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 21 / พ.ย. / 2560


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th