[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อังคาร ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


       วันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุ นำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมคือ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัสดุ จำนวน 60 คน
       ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรม และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์
เข้าชม : 219


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 13 / มิ.ย. / 2561
      การประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 9 / พ.ค. / 2561
      โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 24 / เม.ย. / 2561
      โครงการวันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 5 / เม.ย. / 2561
      โครงการขยายผลแกนนำการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 30 / มี.ค. / 2561


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th