[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

จันทร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


        วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และผู้บริหาร กศน.อำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม ผู้บริหาร กศน.จังหวัด รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ทั้งประเทศ เข้าร่วมร่วมประชุมชี้แจงร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ในครั้งนี้

เข้าชม : 203


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ กศน. อำเภอตาคลี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" ยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 14 / มี.ค. / 2561
      ค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ สู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข\" 13 / ก.พ. / 2561
      โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหกษัตริย์ไทย 5 / ก.พ. / 2561
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 11 / ม.ค. / 2561
      โครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 21 / พ.ย. / 2560


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th