[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

  

26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเบเวอร์รี่ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
6 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
25 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
7 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำเดือนตุลาคม ของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมประจำเดือนตุลาคม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
5 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำเดือนกันยายนและสรุปผลการดำเนินงานของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมประจำเดือนกันยายนและสรุปผลการดำเนินงานของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
8 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนสิงหาคมและสรุปผลการดำเนินงานของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ประชุมประจำเดือนสิงหาคมและสรุปผลการดำเนินงานของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
12 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการอบรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561
ครงการอบรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4
การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
9 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ประชุมสัญจรประจำเดือนพฤษภาคมและสรุปผลการดำเนินงานของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ กศน.อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
24 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
6 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561
โครงการ \"วันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี\" ในวันที่ 2 เมษายน 2561
30 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขยายผลแกนนำการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โครงการขยายผลแกนนำการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
14 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ กศน. อำเภอตาคลี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" ยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ กศน. อำเภอตาคลี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" ยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
13 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ สู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข\"
ค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ สู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข\" ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพนมเศษเหนือ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
5 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหกษัตริย์ไทย
โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหกษัตริย์ไทย
11 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการโดยสำนักงาน กศน.จังหวัด
6 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประชุมชี้แจงร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
27 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th