[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
               


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดโปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ 2551 รุ่น วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
ดาวน์โหลดโปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ 2551 รุ่น วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กดที่นี่ http://203.172.142.111/download_program/itw51_07102013_setup.zip

===================================================================================

  หมายเหตุ  โปรแกรม ITW51 รุ่น 2.0 วันที่ 7 ต.ค. 56 มีการแก้ไขดังนี้

1. เพิ่มรหัสกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพิ่มเติม ตามที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษกาหนด (ศกพ.) ดังนี้
รหัส 24 เด็กต่างด้าว (อายุ 6-15 ปี)  รหัส 25 เด็กชาวเล
รหัส 26 เด็กเร่ร่อน
รหัส 27 ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย รหัส 24 , 25 และ 26 จะมีการเช็คเงื่อนไขการจบต่างจากปกติคือ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี
(ยกเว้นมีการเทียบโอน) และอายุต้องไม่น้อยกว่า 12 ปีนับถึงวันที่จบ

* สาหรับแรงงานต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) ให้ใช้รหัส 10 แรงงานต่างด้าว ตามที่มีการกาหนดรหัสไว้เดิม *


2. แก้ไขรายงานสรุปผลการลงทะเบียนตามกลุ่ม/ตาบล ให้แสดงผลแต่ละกลุ่ม/ตาบล ด้วยจานวนวิชา
ที่ไม่เหมือนกัน และเพิ่มปุ่มบันทึกรายงานเป็น Excel

** สำหรับเมนูกำรส่งออกข้อมูลข้ำงต้น (เมนู 5) ยังไม่ต้องใช้งำน จนกว่ำจะมีหนังสือสั่งกำรจำกสำนักงำน กศน. ให้สถำนศึกษำใช้งำนระบบทะเบียนนักศึกษำออนไลน์ **


เข้าชม : 1115


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      บันทึกข้อความ การประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ 24 / พ.ค. / 2559
      ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมตาบง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 30 / มี.ค. / 2559
      ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการบรรณสัญจร ประจำปี 2559 30 / มี.ค. / 2559
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 29 / มี.ค. / 2559
      จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2559 29 / มี.ค. / 2559


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education


156  หมู่ 1  ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5625-5437 โทรสาร  0-5625-5196 อีเมลติดต่อ  nakorns_nfe@nfe.go.th

 เฟสบุ๊คสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์