[x] ปิดหน้าต่างนี้
                

ด่วนที่สุด  การรับ-ส่ง หนังสือราชการภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 
ในการกดรับหนังสือราชการใส่ ชื่อผู้ใช้งาน กศน.อำเภอ และรหัสผ่าน ในหนังสือราชการทุกฉบับ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบการรับส่งและติดต่อประสานงานในหน่วยงาน

หมายเหตุ
หากเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอท่านใดที่รับผิดชอบ ลืมรหัสผ่าน
ในการรับส่งหนังสือราชการ ให้ติดต่อได้ที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

 ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุม ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตแห่งการเรียนรู้ สู่เมืองสี่แคว ประจำปีงบประมาณ 2558
ที่นี่ http://nakorns.nfe.go.th/downloadfiles/25571111.ppt

 ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางดำเนินงานค่านิยม12ประการ
ที่นี่ http://nakorns.nfe.go.th/downloadfiles/12point.zip

วาระการประชุม ครั้งที่ 1 /2558  เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 กดที่นี่  http://nakorns.nfe.go.th/downloadfiles/VR2558_1/VR12558_0.doc 

แบบรายงานการรับชม ETV ออนไลน์ โดยรายงานตามรายสัปดาห์ ที่นี่  http://nakorns.nfe.go.th/index.php?name=news&file=readnews&id=361

แบบบรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 ทุก 25 ของเดือน

ผ่าน Online Excel ประจำเดือน มกราคม ที่นี่ http://nakorns.nfe.go.th/index.php?name=news&file=readnews&id=364


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดโปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ 2551 รุ่น วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
ดาวน์โหลดโปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ 2551 รุ่น วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กดที่นี่ http://203.172.142.111/download_program/itw51_07102013_setup.zip

===================================================================================

  หมายเหตุ  โปรแกรม ITW51 รุ่น 2.0 วันที่ 7 ต.ค. 56 มีการแก้ไขดังนี้

1. เพิ่มรหัสกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพิ่มเติม ตามที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษกาหนด (ศกพ.) ดังนี้
รหัส 24 เด็กต่างด้าว (อายุ 6-15 ปี)  รหัส 25 เด็กชาวเล
รหัส 26 เด็กเร่ร่อน
รหัส 27 ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย รหัส 24 , 25 และ 26 จะมีการเช็คเงื่อนไขการจบต่างจากปกติคือ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี
(ยกเว้นมีการเทียบโอน) และอายุต้องไม่น้อยกว่า 12 ปีนับถึงวันที่จบ

* สาหรับแรงงานต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) ให้ใช้รหัส 10 แรงงานต่างด้าว ตามที่มีการกาหนดรหัสไว้เดิม *


2. แก้ไขรายงานสรุปผลการลงทะเบียนตามกลุ่ม/ตาบล ให้แสดงผลแต่ละกลุ่ม/ตาบล ด้วยจานวนวิชา
ที่ไม่เหมือนกัน และเพิ่มปุ่มบันทึกรายงานเป็น Excel

** สำหรับเมนูกำรส่งออกข้อมูลข้ำงต้น (เมนู 5) ยังไม่ต้องใช้งำน จนกว่ำจะมีหนังสือสั่งกำรจำกสำนักงำน กศน. ให้สถำนศึกษำใช้งำนระบบทะเบียนนักศึกษำออนไลน์ **


เข้าชม : 763


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประกอบการอบรม ชมรมภาษาอังกฤษ 26 / ม.ค. / 2558
      แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 ผ่าน Excel Online 22 / ม.ค. / 2558
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอตากฟ้า 12 / ม.ค. / 2558
      สรุปยอดนักศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 6 / ม.ค. / 2558
      แบบรายการการับชม ETV ออนไลน์ โดยรายงานตามรายสัปดาห์ 21 / ธ.ค. / 2557


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education


156  หมู่ 1  ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5625-5437 โทรสาร  0-5625-5196 อีเมลติดต่อ  nakorns_nfe@nfe.go.th

 เฟสบุ๊คสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์