[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดโปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ 2551 รุ่น วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
ดาวน์โหลดโปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ 2551 รุ่น วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กดที่นี่ http://203.172.142.111/download_program/itw51_07102013_setup.zip

===================================================================================

  หมายเหตุ  โปรแกรม ITW51 รุ่น 2.0 วันที่ 7 ต.ค. 56 มีการแก้ไขดังนี้

1. เพิ่มรหัสกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพิ่มเติม ตามที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษกาหนด (ศกพ.) ดังนี้
รหัส 24 เด็กต่างด้าว (อายุ 6-15 ปี)  รหัส 25 เด็กชาวเล
รหัส 26 เด็กเร่ร่อน
รหัส 27 ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย รหัส 24 , 25 และ 26 จะมีการเช็คเงื่อนไขการจบต่างจากปกติคือ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี
(ยกเว้นมีการเทียบโอน) และอายุต้องไม่น้อยกว่า 12 ปีนับถึงวันที่จบ

* สาหรับแรงงานต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) ให้ใช้รหัส 10 แรงงานต่างด้าว ตามที่มีการกาหนดรหัสไว้เดิม *


2. แก้ไขรายงานสรุปผลการลงทะเบียนตามกลุ่ม/ตาบล ให้แสดงผลแต่ละกลุ่ม/ตาบล ด้วยจานวนวิชา
ที่ไม่เหมือนกัน และเพิ่มปุ่มบันทึกรายงานเป็น Excel

** สำหรับเมนูกำรส่งออกข้อมูลข้ำงต้น (เมนู 5) ยังไม่ต้องใช้งำน จนกว่ำจะมีหนังสือสั่งกำรจำกสำนักงำน กศน. ให้สถำนศึกษำใช้งำนระบบทะเบียนนักศึกษำออนไลน์ **


เข้าชม : 1329


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 24 / เม.ย. / 2561
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน. ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ 20 / มี.ค. / 2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๔ ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 / มี.ค. / 2561
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน. ตำบล 2 / มี.ค. / 2561
      ประกาศเรื่องการประกวดราคาเช่ารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๔ ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 / มี.ค. / 2561


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th